Algemeen

Missie en visie

Actief! ‘Leren met lef’.

Vakkundig, eigentijds openbaar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderwijs op het Actief College is gebaseerd op drie kernwaarden:

 1. Verantwoordelijk
  Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
 2. Betrokken
  Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.
 3. Uitdagend
  Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen.

Visie: waar gaan wij voor?

Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan opleidingen. Wij zijn een actieve school en leggen samen met leerlingen, ouders en verzorgers een stevige basis voor de toekomst!’

Wij willen ‘uitdagend’ onderwijzen en scheppen voorwaarden waarin de leerling zelfstandig keuzes leert maken en zichzelf leert positioneren.

Motto: vakkundig in actief leren!

Kwaliteitsbeleid

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel:

 • Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen.
 • Wij peilen ieder jaar de tevredenheid van ouders, verzorgers en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur.

Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen.

Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting op de school verricht. Het inspectierapport kunt u inzien op de site van de inspectie.

Onderwijsopbrengsten en onderwijstijd

Leeropbrengsten en uitstroomgegevens
Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de gestelde tijd (vier jaar) het bij hun mogelijkheden passende diploma te laten behalen. Op de site van Scholen op de kaart blijkt in welke mate wij daar in de afgelopen jaren in zijn geslaagd.

1. Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of ander soort onderwijs.
2. Een overzicht van de bevorderings- en eindexamenresultaten van het vorige schooljaar.

Onderwijstijd
Wettelijk is bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs, vmbo (vier jaar), tenminste 3.700 uur onderwijs moeten volgen.
Het Actief College voldoet aan die eis en heeft een marge ingebouwd om eventuele uitval van lessen (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.

  Kwaliteit met ‘voldoende’ beoordeeld

  Bij het laatste bezoek heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van al onze afdelingen met ‘voldoende’ beoordeeld. Het Actief College is trots op dit mooie resultaat.

  Slagingspercentages van het afgelopen jaar

  Basisberoepsgerichte leerweg incl. lwt:  100%
  Kaderberoepsgerichte leerweg: 100%, waarvan 1 cum laude
  Vak Mavo:  84%

  Bestuur

  Onze school wordt bestuurd door Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs.
  Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs heeft twintig basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs.
  Alle scholen van de stichting werken nauw met elkaar samen.

  College van bestuur

  De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het college van bestuur (CVB). De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.

  Raad van toezicht

  De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
  Gegevens over de raad van toezicht vindt u op de website van Stichting De Hoeksche School (kiezen voor openbaar voortgezet onderwijs).

  Bestuursgids

  Onze schoolgids vormt één geheel met de Bestuursgids van De Hoeksche School.

  Vakanties

  Het vakantierooster voor onze scholen voor primair en voortgezet en onderwijs is identiek en conform het voorstel van de werkgroep ‘Regionale Afstemming Schoolvakanties Zuid-Holland-Zuid’.
  De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2023-2024 van het Ministerie van OCW.
  De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

  Lesvrije dagen kunt u terugvinden in de agenda in de AC app of op onze website

  VAKANTIESTARTT/MEINDE
  Herfstvakantieza. 14 oktober 2023t/mzo. 22 oktober 2023
  Kerstvakantieza. 23 december 2023t/mzo. 7 januari 2024
  Voorjaarsvakantieza. 17 februari 2024
  t/mzo. 25 februari 2024
  Paasvakantievr. 29 maart 2024
  t/mma. 1 april 2024
  Meivakantieza. 27 april 2024
  t/mzo. 12 mei 2024
  Pinksterenma. 20 mei 2024


  Zomervakantieza. 13 juli 2024t/mzo.  25 augustus 2024

  Het vakantierooster voor de volgende cursus is goedgekeurd, raadpleeg het hier.

  Verlof

  Ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leerlingen dienen minimaal acht weken van tevoren een schriftelijk verzoek tot verlof te richten aan de teamleider, door middel van het daarvoor bestemde verlofformulier. Dit formulier dient gemaild te worden naar administratie@actiefcollege.nl. De administratie zorgt ervoor dat de aanvraag bij de teamleider terecht komt. 

  Voor verlof wegens vakantie bepaalt de leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Dit betreft dan vooral seizoensgebonden beroepen. ZZP'ers dienen hun vakantie te boeken in de schoolvakanties. 

  Leerplicht en ziekteverzuim

  Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig. Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen, is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Langdurig ziekteverzuim wordt gemeld bij Jong JGZ en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts van Jong JGZ zoekt samen met de leerling en  ouder(s) of verzorger(s) naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. 

  Tevens verzorgt Jong JGZ op onze school de gezondheidsonderzoeken waar alle kinderen in Nederland recht op hebben.
  Kijk voor meer informatie op de website van Jong JGZ.

  Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.