Algemeen

Missie en visie

Actief! ‘Leren met lef’.

Vakkundig, eigentijds openbaar voortgezet middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderwijs op het Actief College is gebaseerd op drie kernwaarden:

 1. Verantwoordelijk
  Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
 2. Betrokken
  Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.
 3. Uitdagend
  Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen

Visie: waar gaan wij voor?
Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan opleidingen. Wij zijn een actieve school en leggen samen met leerlingen, ouders en verzorgers een stevige basis voor de toekomst!’

Wij willen ‘uitdagend’ onderwijzen en scheppen voorwaarden waarin de leerling zelfstandig keuzes leert maken en zichzelf leert positioneren.

Motto: vakkundig in actief leren!

Kwaliteitsbeleid

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel:

 • Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen.
 • Wij peilen ieder jaar de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur.

Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen.

Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting op de school verricht. Het inspectierapport kunt u inzien op de site van de inspectie.

Onderwijsopbrengsten en onderwijstijd

Leeropbrengsten en uitstroomgegevens
Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de gestelde tijd (vier jaar) het bij hun mogelijkheden passende diploma te laten behalen. Uit de hieronder vermelde tabel blijkt in welke mate wij daar in de afgelopen jaren in zijn geslaagd.

 1. Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of ander soort onderwijs.
 2. Een overzicht van de bevorderings- en eindexamenresultaten van het schooljaar 2014-2015.

Onderwijstijd
Wettelijk is bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs, vmbo (4 jaar) tenminste 3700 uur onderwijs moeten volgen.

Het Actief College voldoet aan die eis en heeft een marge ingebouwd om eventuele uitval van lessen (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.

Hoeveel procent van de leerlingen is succesvol overgegaan in de onderbouw? Driejaarsgemiddelde 2015-2018

Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren succesvol overgegaan in de onderbouw?

Hoeveel procent van de leerlingen is succesvol overgegaan in de bovenbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)

Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren succesvol overgegaan in de bovenbouw?

Kwaliteit met ‘voldoende’ beoordeeld

In het 2017-2018 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van al onze afdelingen met ‘voldoende’ beoordeeld. Het Actief College is trots op dit mooie resultaat.

Slagingspercentage 2018-2019

Basisberoepsgerichte leerweg incl. lwt 100%

Kaderberoepsgerichte leerweg 98%

Gemengde theoretische leerweg 90%

Bestuur

Onze school wordt bestuurd door Stichting De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs.

Stichting De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs heeft 20 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs.

Er wordt nauw samengewerkt met alle scholen van het bestuur van Stichting De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs.

College van Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit de heer L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur.

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen.

Gegevens over de Raad van Toezicht vindt u op de website van Stichting De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs (kiezen voor openbaar voortgezet onderwijs).

Samengevat

Herfstvakantie
Week 43

Kerstvakantie
Week 52 + 01

Voorjaarsvakantie
Week 8

Meivakantie
Week 18

Zomervakantie
Week 28 t/m 33

Vakanties

Het vakantierooster voor onze scholen voor primair en voortgezet en onderwijs is identiek en conform het voorstel van de werkgroep ‘Regionale Afstemming Schoolvakanties Zuid-Holland-Zuid’.

De vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn vastgelegd op de volgende data:

VAKANTIE
STARTT/M
EINDE
Herfstvakantieza. 19 oktober 2019
t/m zo. 27 oktober 2019
Kerstvakantie za. 21 december 2019
t/m zo. 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie za. 22 februari 2020
t/m zo. 1 maart 2020
Paasvakantie za. 11 april 2020
t/m ma. 13 april 2020
Meivakantie za. 18 april 2020
t/m zo. 3 mei 2020
Bevrijdingsdag di. 5 mei 2020
Hemelvaart do. 21 mei 2020
t/m zo. 24 mei 2020
Pinksteren ma. 1 juni 2020

Zomervakantie za. 18 juli 2020
t/m zo. 30 augustus 2020

Verlof

Ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leerlingen dienen minimaal acht weken van tevoren een schriftelijk verzoek tot verlof te richten aan de directeur, door middel van een verlofformulier.

Leerplicht en ziekteverzuim

Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig. Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Langdurig ziekteverzuim wordt gemeld bij Careyn en de leerplichtambtenaar. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. 

Tevens verzorgt Careyn Jeugdgezondheidszorg op onze school de gezondheidsonderzoeken waar alle kinderen in Nederland recht op hebben.
Kijk voor meer informatie op de website van Careyn.

Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.