Onderwijs

Het Actief College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs aan op verschillende niveaus en in vijf profielen.

Tweejarige brugklas

De brugklas

Leerlingen worden geplaatst met behulp van de plaatsingswijzer en het dossier.

Voor de zomervakantie maken de nieuwe leerlingen al kennis met hun nieuwe klas en de mentor. Het nieuwe schooljaar begint met een introductiedag, waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt.

Het Actief College hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders en verzorgers. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt. Er worden kennismakings- c.q. voorlichtingsavonden voor ouders en verzorgers georganiseerd. Driemaal per jaar wordt er een rapport uitgereikt. Het eerste en tweede rapport wordt samen met de ouder(s) of verzorger(s), de leerling en de mentor besproken.

Verlengde brugperiode

De brugperiode op het Actief College beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een tweejarige brugperiode. Na de brugperiode bepalen we in overleg de leerroute. Hierbij vraagt de mentor advies aan de docenten en worden niveauonderzoeken gedaan. Aan de hand van de vorderingen die de leerling maakt, en de gegevens verkregen uit verschillende toetsen, bepaalt het team op welk niveau de leerling zijn schoolcarrière voortzet.

Tijdens de brugperiode hebben de leerlingen elke week meerdere contactmomenten met de mentor, vaak aan het begin van de schooldag (mentorles). Daarin leren ze onder andere hoe om te gaan met het huiswerk, de agenda, de groep, enz.

Sportklas

Met ingang van september 2021 start het Actief College met een sportklas. De sportklas start in het eerste jaar en loopt door in het tweede jaar. In twee extra sporturen maken de leerlingen kennis met allemaal verschillende sporten, bijvoorbeeld atletiek, klimmen, zwemmen, schaatsen, lacrosse, zelfverdediging en nog veel meer. Je leert op een actieve manier nieuwe sporten kennen, maar bieden ook verbreding en verdieping aan voor de bekendere sporten. Sommige van deze sporten bieden we aan op onze school, andere sporten worden gegeven op een locatie buiten de school.

Sport en meer
Natuurlijk sport je meer in de sportklas. Maar je leert ook over spelregels, fitheid, samenwerken, leidinggeven, organiseren, helpen en omgaan met verschillen. Verder worden er ook sportactiviteiten buiten de school georganiseerd zoals wedstrijdbezoek, sportevenementen en extra sportclinics.

Kosten
Deelname aan de sportklas kost € 50,00 per schooljaar. 

De profielen komen in de brugperiode aan de orde tijdens de uren Actief@work.
Een aantal uren per week gaan de leerlingen aan de slag in de profielen:

 • Zorg & Welzijn
 • Economie & Ondernemen
 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Mobiliteit & Transport
 • Produceren, Installeren & Energie

Op het Actief College laten we de leerlingen in de onderbouw kennis maken met álle vakken die we aanbieden, zodat ze een betere keus kunnen maken voor hun vervolgopleiding. 

Naast Nederlands en wiskunde wordt er in een extra uur aandacht besteed aan begrijpend lezen en/of rekenvaardigheid. 

De indeling van de klassen

De basis- en kaderleerlingen delen we in het eerste en tweede jaar in als basis-/kaderklas.

Een instapklas (lwo) is een kleine klas.  Dit zorgt ervoor dat we meer aandacht en tijd kunnen besteden aan de individuele begeleiding.  Deze groep heeft een eigen lokaal en krijgt les van een beperkt aantal docenten. Voor leerlingen met lwo geldt een speciale aanmelding door de basisschool.

De Vak Mavo is speciaal bedoeld voor leerlingen met een advies gemengde leerweg of theoretische leerweg met een praktische instelling.

Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de splitsing plaats van groepen leerlingen, op basis van hun niveau:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • gemengd theoretisch leerweg (Vak Mavo)

Onze Vak Mavo, meer dan een mavo-diploma alleen!

Op het Actief College zijn we trots op onze Vak Mavo. Een opleiding waarbij je je mavo-diploma kunt halen en een praktijkvak leert. Ideaal voor leerlingen die houden van afwisseling, want we combineren theorievakken met een praktijkopleiding. Maar ook ideaal als je al weet wat je na het vmbo wilt gaan doen.

Als voorbereiding op je sectorkeuze bieden we in het derde leerjaar een oriënterende stage van twee weken. Je maakt van deze stage een verslag en je krijgt natuurlijk feedback over jouw prestaties in tijdens deze stage. In leerjaar 3 sluit je de vakken maatschappijleer 1 en CKV af. Vervolgens doe je in leerjaar 4 examen in de volgende  vakken:

 • de verplichte vakken Nederlands en Engels
 • twee sectorvakken: bij techniekprofielen zijn dit wiskunde en natuurkunde. Bij profiel Economie zijn dit de vakken economie en wiskunde óf Duits en voor het zorg en welzijn profiel biologie en wiskunde of maatschappijkunde. 
 • dit vul je verder aan met een keuze uit (maximaal 2) maatschappijkunde, natuur/scheikunde, biologie, economie of Duits
 • In alle leerjaren krijg je bewegingsonderwijs.

Voor leerlingen van de Vak Mavo die door willen stromen naar het havo hebben we een document samengesteld, 'Doorstroom Vak Mavo naar havo 4'. Mocht u nog vragen hebben na het doornemen van het document, dan kan de teamleider bovenbouw, mevrouw Francke, aanvullende informatie verstrekken.

Tekort aan vakmensen

Er is in Nederland een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. De Vak Mavo springt in op deze alsmaar groeiende behoefte. Vooral creatieve leerlingen, leerlingen die weten wat voor vak ze later willen gaan uitoefenen en doeners kiezen vaak voor deze opleiding. Hier ontwikkel je je talenten en interesses door te denken (theoretisch leren ) en te doen. We noemen dat ‘doenkers’.  We zien dat leerlingen die doorstromen van de Vak Mavo naar mbo-4, daar zeer succesvol zijn.

Gemengd theoretische leerweg

De Vak Mavo volg je in de gemengde of theoretische leerweg met een profielvak. Er zijn maar liefst vijf profielen waar je uit kunt kiezen. Dus er is altijd iets dat past bij jouw interesses en voorkeuren.

Profielen

 • Mobiliteit & Transport: voor alle wat met vervoer en transport te maken heeft.
 • Produceren, Installeren & Energie: brede technische kennis gegarandeerd.
 • Zorg & Welzijn: werken met en voor mensen.
 • Economie & Ondernemen: maakt de ondernemer in jou wakker.
 • Bouwen, Wonen & Interieur: de vakmensen van de toekomst.

De bovenbouw – profielen – lwt – doorgaande leerlijn

De bovenbouw

Leerlingen die instromen op het Actief College krijgen te maken met de nieuwe wettelijke eisen voor de examens in het vmbo. Leerlingen moeten in de bovenbouw kiezen voor één profiel. Het profiel is verdeeld in verplichte delen en keuzedelen.
Bij ons kun je de volgende profielen volgen:
ProfielVerplicht vak+ keuze uit
Zorg & Welzijnbiologiewiskunde of maatschappijkunde
Economie & Ondernemeneconomiewiskunde of Duits
Bouwen, Wonen & Interieurwiskundenatuur-/scheikunde 1
Mobiliteit & Transportwiskundenatuur-/scheikunde 1 
Produceren, Installeren & Energiewiskundenatuur-/scheikunde 1
Informatie
Folder Vernieuwd Vmbo

Het bijzondere bij het Actief College is dat er te kiezen valt, want als enige in de regio bieden we vijf profielen aan: Zorg & Welzijn | Economie & Ondernemen | Bouwen, Wonen & Interieur | Mobiliteit & Transport | Produceren, Installeren & Energie. 

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Binnen het profiel zijn er veel keuzemogelijkheden. Leerlingen worden bij het maken van deze keuzes intensief begeleid.

In de bovenbouwklassen 3 en 4 volgt een leerling de kader- of de basisberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg in een van de vijf profielen. 

De niveaus bepalen de doorstroom naar het mbo:
Gemengd theoretische leerweg  mbo niveau 4 (Vak Mavo).
Kaderberoepsgerichte leerweg  mbo niveau 3 en 4.
Basisberoepsgerichte leerweg (inclusief het leerwerktraject)  mbo niveau 2.

Meer informatie over de profielen:

Het leerwerktraject (lwt)

Het leerwerktraject is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg met een sterke praktijkcomponent. De leerlingen behalen een diploma basisberoepsgerichte leerweg met de aantekening ‘Leerwerktraject’. Dit diploma geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau twee in hetzelfde profiel. Het leerwerktraject biedt een leeromgeving die aansluit bij de leerstijl van de leerling en op deze wijze uitnodigt om te leren. Deze leerlingen kenmerken zich als doeners, die vooral in de praktijk leren. De leeromgeving is dan ook niet alleen de school, maar ook het bedrijf of de instelling. Leerlingen uit het derde en vierde leerjaar zitten in één groep. De leerling krijgt onderwijs in de vakken Nederlands, een beroepsvoorbereidend vak en maatschappelijke vorming. De vakken Engels en wiskunde worden op maat en naar behoefte aangeboden.

Doorgaande leerlijn vmbo-mbo

In het eindexamenprogramma van de beroepsgerichte vakken worden al onderdelen van de mbo-opleidingen aangeboden en getoetst. Dit gebeurt zowel op school als tijdens de stage. Deze onderdelen worden erkend en neemt de leerling mee in zijn portfolio naar het mbo. 

Dit kan een versnelling van de mbo-opleiding tot gevolg hebben.

Examen

De examens bestaan uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).
De schoolexamens zijn terug te vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Examenreglement

In ons informatieboekje over de eindexamens, staat het examenreglement, voor zover voor de examenkandidaten van belang.
Het bijbehorende addendum is hier te downloaden.

PTA's

Download hier het PTA voor klas 3 BBL
Download hier het PTA voor klas 3 GL

Download hier het PTA voor klas 3 KBL

Download hier het PTA voor klas 3 LWT

Download hier het PTA voor klas 4 BBL

Download hier het PTA voor klas 4 GL

Download hier het PTA voor klas 4 KBL

Download hier het PTA voor klas 4 LWT

Belangrijke data

Belangrijke data centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE)
Dinsdag 6 april t/m vrijdag 23 april (9 juli ).

Belangrijke data centraal examen (CE)
Donderdag 7 mei t/m dinsdag 19 mei.
De roosters zijn te vinden op onze website.

Belangrijke data centraal schriftelijk eindexamen (CSE) GL en TL (Vak Mavo)
Landelijk rooster:
Maandag 17 mei - 13.30-15.30 uur: Nederlands
Dinsdag 18 mei - 13.30-15.30 uur: wiskunde
Donderdag 20 mei - 09.00-11.00 uur: maatschappijkunde en 13.30-15.30 uur: Nask1
Vrijdag 21 mei - 13.30-15.30 uur: economie
Woensdag 26 mei - 09.00-11.00 uur: Duits en 13.30-15.30 uur: biologie
Donderdag 27 mei - 13.30-15.30 uur: Engels

Burgerschap

Het onderwijs op het Actief College is gericht om kennis, waarden, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die leerlingen in staat stellen om als actieve, mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan onze democratische samenleving.

Burgerschapsvorming bestaat uit drie onderdelen (democratie, identiteit en sociale participatie) die bij maatschappijleer onderwezen worden, het is geen specifiek vak of leergebied.

Leerlingen maken kennis met begrippen als geloof, democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, levensbeschouwing, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Maatschappelijke stage is een belangrijke manier om leerlingen een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij en een manier om praktisch vorm te geven aan burgerschapsvorming. Leerlingen doen vrijwilligersactiviteiten bij non-profitorganisaties en ontwikkelen sociale vaardigheden, actief burgerschap, waarden- en normenbesef.

Lessentabellen

Voor alle lessentabellen geldt:

In de maatwerkuren o.a. rots en water; begrijpend lezen; rekenen; talentontwikkeling; ondersteuning en verdieping verschillende vakken; etc.

Twee maatwerkuren zijn voor alle leerlingen verplicht; twee maatwerkuren zijn voor bepaalde leerlingen verplicht en voor anderen facultatief.

Onderbouw/verlengde brugperiode

Vakken onderbouwBK1GT1BK2GT2
Nederlands3333
Engels3333
Mens & Maatschappij
(aardrijkskunde en geschiedenis)  
4433
Wiskunde44
44
Natuur-/scheikunde
1
1
2
2
Biologie
2
2
33
Duits1
1
2
2
Economische digitale vaardigheden
2
2
2
2
Beeldende vorming2
22
2
Beeldende vorming +
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
22
22
Studieles
1
1
1
1
Actief@work5522
Maatwerkuren4444
TOTAAL36363535

Bovenbouw (kader)

VakkenK3 BWI
MT
Pie
K3 ZWK3 EcK4
bwi
mt
pie
K4 ZWK4 EC
VERPLICHT
Nederlands333333

Engels333333
Maatschappijleer
22
20
00
Lichamelijke opvoeding
22
2222
Culturele Kunstzinnige vorming
1

1

1

0

0

0BEROEPSGERICHTEconomie & Ondernemen
1212129
9
9
Bouw, Wonen & Interieur
12
12
12
9
9
9
Mobiliteit & Transport121212999
Produceren, Installeren & Energie
12
12
12
999
Zorg & Welzijn
12
12
12
9
99PROFIELVAKWiskunde
3
0
0
3
0
0
Natuur-/scheikunde300400

Biologie
0
3
0
0
3
0
Economie
0
0
30
03
Stage
0
0
0
77
7
Keuzeprofiel Zorg & Welzijn: maatschappijkunde

0


2


0


0


3


0


Keuzeprofiel Economie & Ondernemen: wiskunde of Duits 

0

3

3

0

3

3
Keuzeprofiel Zorg & Welzijn: wiskunde

0

3

3

0

3

3
Studieles
1
1
1
1
1
1
Maatwerkuren
4
4
4
2
2
2
TOTAAL
343937
34
3936

Bovenbouw (basis)

Vakkenb3
BWI
MT
PIE
B3
ZW
B3 ECb4 bwi
mt
pie
B4 ZWB4 EC
VERPLICHT
Nederlands333333
Engels333333
Maatschappijleer
222
0
0
0
Lichamelijke opvoeding
222
2
22
Culturele Kunstzinnige vorming
1
11000
BEROEPSGERICHTEconomie & Ondernemen
1212
12999
Bouw, Wonen & Interieur
121212999
Mobiliteit & Transport
12
12
12
9
99
Produceren, Installeren & Energie
12
12
12999
Zorg & Welzijn
12
12
12
9
99
PROFIELVAKWiskunde
3
00300
Natuur-/scheikunde
3
0
0300
Biologie
0
3
0
030
Economie003003

Stage
0
0
0
7
77
Keuzeprofiel Zorg & Welzijn: maatschappijkunde

0


2


0


0


3


0


Keuzeprofiel Economie & Ondernemen: wiskunde of Duits0
33
0
3
3
Keuzeprofiel Zorg & Welzijn: wiskunde0
330
3
3
Studieles
1
1
1
1
1
1
Maatwerkuren
4
4
4
2
2
2
TOTAAL
34
39
37
33
39
36
TOTAAL32,532,5/
33,5
32,530,533,530,5

Bovenbouw Vak Mavo (gemengde en theoretisch leerweg)

VakkenGT3 
BWI
MT
PIE
G3ZWG3ECGT4
BWI
MT
PIE
G4ZWG4EC
VERPLICHTNederlands333333
Engels333333

Duits333333
Maatschappijleer 1
22
20
0
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
222
Kunstzinnige vorming 11
11
0
0
0
BEROEPSGERICHTEconomie & Ondernemen
5
5
5
5
5
5

Bouw, Wonen & Interieur
555555
Mobiliteit & Transport
555555
Produceren, Installeren & Energie
555555
Zorg & Welzijn
555555
PROFIELVAKWiskunde
3
0
0
4
0
0

Natuur- en scheikunde
3004
00
Biologie
0
3
004
0

Economie

0
030
04
Keuzevak maatschappijkunde
2
223
33

Keuzevak natuur-/ scheikunde, biologie, economie en wiskunde

0


3


3


0


4


4
Studieles
1
11111
Maatwerkuren
4
442
2
2
TOTAAL
52
52
52
50
50
54

Decaan en loopbaanoriëntatiebegeleiding

Kiezen voor de toekomst

De mentor, de vakleerkrachten, de decaan en natuurlijk ook de praktijkdocenten leggen door de hele schoolloopbaan van de leerling verbanden met het beroepenveld.

Ook tijdens de studielessen wordt regelmatig aandacht aan Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) besteed.

Ieder jaar komt elke leerling zo weer een stapje dichter bij de meest geschikte vervolgopleiding.

De decaan en de mentor begeleiden leerlingen aan het einde van het tweede schooljaar bij hun profielkeuze door middel van onder meer een beroepskeuzetest.

In het tweede leerjaar is er een speciale voorlichtingsavond over de profielkeuze.

Tijdens het derde en vierde leerjaar staat de keuze voor een vervolgopleiding centraal.

In het vierde leerjaar is er een speciale voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs.

Ouders en verzorgers kunnen uiteraard altijd zelf contact opnemen als er vragen zijn over een studie- of beroepskeuze. Natuurlijk kan ook de leerling bij de decaan binnenlopen als er vragen zijn.

Uiteindelijk zullen onze leerlingen een afgewogen keuze maken.

Deze komt tot stand door het voeren van gesprekken, het volgen van keuzebegeleidingslessen, door beroepenvoorlichting van mensen uit de praktijk, door het lopen van stages en door deelname aan open dagen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Wij nodigen u tijdens de schoolloopbaan van uw kind geregeld uit voor rapportbesprekingen en voorlichtingsavonden om u uitgebreid te informeren over de keuzemogelijkheden binnen onze school en het vervolgonderwijs.

Leer en doorstroomroutes

Lestijden

Onze lestijden zijn afgestemd op de aankomst- en vertrektijden van de busdiensten. De bushaltes zijn gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school.
De onderbouw (het eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar) hebben gescheiden pauzes.

Lestijden onderbouw

LesuurStarteindigt
1e uur
08.30 uur
-09.15 uur
2e uur09.15 uur
-10.00 uur
Pauze
10.00 uur
-10.15 uur
3e uur10.15 uur
-11.00 uur
4e uur11.00 uur
-11.45 uur
5e uur11.45 uur
-12.30 uur
Pauze
12.30 uur
-13.00 uur
6e uur13.00 uur
-13.45 uur
7e uur13.45 uur
-14.30 uur
8e uur14.30 uur
-15.15 uur
9e uur
15.15 uur
-16.00 uur

Lestijden bovenbouw

LesuurStart-Eindigt
1e uur08.30 uur
-09.15 uur
2e uur09.15 uur
-10.00 uur
3e uur10.00 uur
-10.45 uur
Pauze
10.45 uur
-11.00 uur
4e uur11.00 uur
-11.45 uur
5e uur11.45 uur
-12.30 uur
6e uur12.30 uur
-13.15 uur
Pauze
13.15 uur
-13.45 uur
7e uur13.45 uur
-14.30 uur
8e uur14.30 uur
-15.15 uur
9e uur
15.15 uur
-16.00 uur

Excursies en werkweken

Op het Actief College worden voor alle leerjaren buiten de lessen om leuke en interessante activiteiten georganiseerd. Ook tijdens deze buitenschoolse activiteiten dragen we zorg voor de leerlingen en gelden dus de schoolregels van het Actief College.

Excursies en werkweken horen bij het schoolleven. Leerlingen en docenten leren elkaar van een andere kant kennen, wat weer bij kan dragen aan een goede sfeer in de klas of groep.

Voor alle leerlingen in alle leerjaren worden excursies georganiseerd door de diverse vaksecties.

De website en de social mediakanalen van het Actief College geeft in woord en beeld een goed overzicht van de diversiteit aan activiteiten die op onze school plaatsvinden.

Stages en bedrijfsbezoeken

Om te komen tot een goede beroepskeuze is het belangrijk dat leerlingen in de praktijk gaan oefenen met de vaardigheden die zij op school hebben geleerd. Daarom is er op school zowel in de onder- als bovenbouw veel aandacht voor maatschappelijke stage (MaS) en beroepsoriënterende stages. Ook worden er bedrijven bezocht of verzorgen beroepsbeoefenaren een gastles op school.

Maatschappelijke stage (MaS)

Een bijdrage leveren aan de maatschappij: ‘Iets doen voor een ander en daar zelf ook wat van leren’. Leerlingen doen vrijwilligersactiviteiten bij non-profitorganisaties en ontwikkelen zo sociale vaardigheden, actief burgerschap, waarden- en normenbesef.

Aan het eind van de schoolcarrière ontvangen leerlingen die één of meerdere maatschappelijke stages  hebben gelopen een mooi bewijs van enthousiaste deelname aan de maatschappij in de vorm van een certificaat.

MaS-uren worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt.

Beroepsoriënterende stage leerjaar drie en vier

In het derde leerjaar gaan de leerlingen gedurende twee tot vier weken op stage bij één of twee bedrijven. Deze stage is gekoppeld aan het gekozen beroepsprofiel. Veel bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard en daarbuiten zijn bereid om stagiaires te ontvangen en begeleiden.

Doelen van de stage zijn:

 • de leerlingen ervaring laten opdoen in de gekozen arbeidssector;
 • de leerlingen motiveren om hun best te doen op school en een diploma te halen;
 • de overgang van school naar het bedrijfsleven beter laten verlopen.

In het vierde leerjaar gaan de leerlingen van september t/m januari op vrijdag stage lopen bij een bedrijf of instelling. Tijdens deze stage kunnen onderdelen van het eindexamenprogramma worden afgesloten.

Op de stageplaats voeren de leerlingen werkzaamheden uit die verband houden met hun studie op school. Ook verwerkt de leerling de opgedane praktijkervaringen dagelijks in een verslag.