Onderwijs

Het Actief College biedt beroepsvoorbereidend onderwijs aan op verschillende niveaus en in vijf profielen.

Tweejarige brugklas

De brugklas

Leerlingen worden geplaatst met behulp van de plaatsingswijzer en het dossier.

Voor de zomervakantie maken de nieuwe leerlingen al kennis met hun nieuwe klas en de mentor. Het nieuwe schooljaar begint met een introductieprogramma, waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt en aandacht wordt besteed aan de groepsvorming.

Het Actief College hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders en verzorgers. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt. Er worden voorlichtingsavonden voor ouders en verzorgers georganiseerd. Driemaal per jaar wordt er een rapport uitgereikt. Het eerste en tweede rapport wordt samen met de ouder(s) of verzorger(s), de leerling en de mentor besproken.

Verlengde brugperiode

De brugperiode op het Actief College beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een tweejarige brugperiode. Na de brugperiode bepalen we in overleg en na uitgebreide determinatie de leerroute. Hierbij vraagt de mentor advies aan de docenten en worden niveauonderzoeken gedaan. Aan de hand van de vorderingen die de leerling maakt en de gegevens verkregen uit verschillende toetsen, bepaalt het team op welk niveau de leerling zijn schoolcarrière voortzet.

Tijdens de brugperiode hebben de leerlingen elke week meerdere contactmomenten met de mentor, vaak aan het begin van de schooldag (mentorles). Daarin leren ze onder andere hoe om te gaan met het huiswerk, plannen, de groep, enz.

Sportklas

Hou je van actief bezig zijn? Dan is de sportklas mogelijk iets voor jou! De sportklas start in het eerste jaar en loopt door in het tweede jaar. In twee extra sporturen maken de leerlingen kennis met allemaal verschillende sporten, bijvoorbeeld atletiek, klimmen, zwemmen, schaatsen, lacrosse, zelfverdediging en nog veel meer. Je leert op een actieve manier nieuwe sporten kennen, maar bieden ook verbreding en verdieping aan voor de bekendere sporten. Sommige van deze sporten bieden we aan op onze school, andere sporten worden gegeven op een locatie buiten de school.

Sport en meer
Natuurlijk sport je meer in de sportklas. Maar je leert ook over spelregels, fitheid, samenwerken, leidinggeven, organiseren, helpen en omgaan met verschillen. Verder worden er ook sportactiviteiten buiten de school georganiseerd zoals wedstrijdbezoek, sportevenementen en extra sportclinics.

Kosten
Deelname aan de sportklas kost € 50,00 per schooljaar (m.i.v. 2024-2025 moeten wij dit bedrag helaas verhogen naar € 75,00 per schooljaar).

Expressieklas

“Iedereen heeft talent, het is de kunst om er achter te komen welke deze zijn.”

De expressieklas start in het eerste jaar en loopt door in het tweede jaar. In deze twee jaar heb je twee extra expressielessen per week. In deze twee extra lessen gaan wij ons verdiepen in kunst, drama en muziek. Ook leer je nieuwe kunsttechnieken die we in de normale les niet kunnen aanbieden. Denk hierbij aan zeefdrukken, boetseren, grafisch vormgeven en schilderen met je eigen gemaakte verf. We bieden dit aan op school maar we gaan natuurlijk ook op stap naar verschillende culturele instellingen.

Kunst en meer…
Natuurlijk ben je veel met je handen bezig tijdens de lessen. Maar je leert ook te ontdekken waar jouw talenten liggen en ga je een begin maken met wie jij wilt zijn.

Herken jij je in onderstaande uitspraken?

 • Ik ben graag creatief bezig
 • Ik vind kunst en/of drama te gek
 • Ik wil meer leren over kunst en cultuur
 • Ik wil ontdekken wat mijn talent is
 • Met mijn handen werken is geen probleem

Ja? Meld je dan snel aan voor de expressieklas.

Kosten
Iedere leerling die naar de brugklas gaat en zich kan vinden in bovenstaande uitspraken en erg enthousiast is geworden, kan zich aanmelden voor de expressieklas. Deelname aan de expressieklas kost € 50,00 per schooljaar (m.i.v. 2024-2025 moeten wij dit bedrag helaas verhogen naar € 75,00 per schooljaar).

De profielen komen in de brugperiode aan de orde tijdens de uren Actief@Work.
Een aantal uren per week gaan de leerlingen aan de slag in de profielen:

 • Zorg & Welzijn
 • Economie & Ondernemen
 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Mobiliteit & Transport
 • Produceren, Installeren & Energie

Op het Actief College laten we de leerlingen in de onderbouw kennis maken met alle vakken en profielen die we aanbieden, zodat ze een betere keus kunnen maken voor hun vervolgopleiding. 

De indeling van de klassen

De indeling van de klassen is afhankelijk van het niveau-advies van de basisschool. Op het Actief College geldt een tweejarige brugperiode waarin we het niveau van de leerlingen aan de hand van verschillende competenties heel goed determineren.  

Een instapklas (lwo) is een kleine klas.  Dit zorgt ervoor dat we meer aandacht en tijd kunnen besteden aan de individuele begeleiding.  Deze groep heeft een eigen lokaal en krijgt les van een beperkt aantal docenten. Voor leerlingen met lwo geldt een speciale aanmelding door de basisschool.

De Vak Mavo is speciaal bedoeld voor leerlingen met een advies gemengde leerweg of theoretische leerweg met een praktische instelling.

Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de splitsing plaats van groepen leerlingen, op basis van hun uitstroomniveau:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • gemengd theoretisch leerweg (Vak Mavo)

Onze Vak Mavo, meer dan een mavo-diploma alleen!

Op het Actief College zijn we trots op onze Vak Mavo. Een opleiding waarbij je je mavo-diploma kunt halen en een praktijkvak leert. Ideaal voor leerlingen die houden van afwisseling, want we combineren theorievakken met een praktijkopleiding. Maar ook ideaal als je al weet wat je na het vmbo wilt gaan doen.

Als voorbereiding op je sectorkeuze bieden we in het derde leerjaar een oriënterende stage van twee weken. Je maakt van deze stage een verslag en je krijgt natuurlijk feedback over jouw prestaties in tijdens deze stage. In het derde leerjaar sluit je de vakken maatschappijleer 1 en CKV af. Vervolgens doe je in het vierde leerjaar examen in de volgende  vakken:

 • de verplichte vakken Nederlands en Engels;
 • twee sectorvakken: bij techniekprofielen zijn dit wiskunde en natuurkunde. Bij het profiel Economie & Ondernemen zijn dit de vakken economie en wiskunde óf Duits en voor het Zorg & Welzijn profiel biologie en wiskunde of maatschappijkunde;
 • dit vul je verder aan met een keuze uit (maximaal twee) maatschappijkunde, natuur-/scheikunde, biologie, LO2, economie of Duits;
 • in alle leerjaren krijg je bewegingsonderwijs.

Tekort aan vakmensen

Er is in Nederland een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. De Vak Mavo springt in op deze alsmaar groeiende behoefte. Vooral creatieve leerlingen, leerlingen die weten wat voor vak ze later willen gaan uitoefenen en doeners kiezen vaak voor deze opleiding. Hier ontwikkel je je talenten en interesses door te denken (theoretisch leren ) en te doen. We noemen dat ‘doenkers’. We zien dat leerlingen die doorstromen van de Vak Mavo naar mbo-4, daar zeer succesvol zijn.

Gemengd theoretische leerweg

De Vak Mavo volg je in de gemengde of theoretische leerweg met een profielvak. Er zijn maar liefst vijf profielen waar je uit kunt kiezen. Dus er is altijd iets dat past bij jouw interesses en voorkeuren.

Profielen

 • Mobiliteit & Transport: voor alles wat met vervoer en transport te maken heeft.
 • Produceren, Installeren & Energie: brede technische kennis gegarandeerd.
 • Zorg & Welzijn: werken met en voor mensen.
 • Economie & Ondernemen: maakt de ondernemer in je wakker.
 • Bouwen, Wonen & Interieur: de vakmensen van de toekomst.

De bovenbouw – profielen – lwt – doorgaande leerlijn

De bovenbouw

Leerlingen die instromen op het Actief College krijgen te maken met de wettelijke eisen voor de examens in het vmbo. Leerlingen moeten in de bovenbouw kiezen voor één profiel. Het profiel is verdeeld in verplichte delen en keuzedelen.
Bij ons kun je de volgende profielen volgen:

ProfielVerplicht vak+ keuze uit
Zorg & Welzijnbiologiewiskunde of maatschappijkunde
Economie & Ondernemeneconomiewiskunde of Duits
Bouwen, Wonen & Interieurwiskundenatuur-/scheikunde 1
Mobiliteit & Transportwiskundenatuur-/scheikunde 1 
Produceren, Installeren & Energiewiskundenatuur-/scheikunde 1

Het bijzondere bij het Actief College is dat er te kiezen valt, want als enige in de regio bieden we vijf profielen aan: Zorg & Welzijn | Economie & Ondernemen | Bouwen, Wonen & Interieur | Mobiliteit & Transport | Produceren, Installeren & Energie. 

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Binnen het profiel zijn er veel keuzemogelijkheden. Leerlingen worden bij het maken van deze keuzes intensief begeleid.

In de bovenbouwklassen 3 en 4 volgt een leerling de kader- of de basisberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg in een van de vijf profielen. 

De niveaus bepalen de doorstroom naar het mbo:
gemengd theoretische leerweg: mbo niveau 4 (Vak Mavo).
kaderberoepsgerichte leerweg: mbo niveau 3 en 4.
basisberoepsgerichte leerweg (inclusief het leerwerktraject): mbo niveau 2.

Meer informatie over de profielen:

Het leerwerktraject (lwt)

Het leerwerktraject is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg met een sterke praktijkcomponent. De leerlingen behalen een diploma basisberoepsgerichte leerweg met de aantekening ‘Leerwerktraject’. Dit diploma geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau 2, doorgaans in alle profielen. Het leerwerktraject biedt een leeromgeving die aansluit bij de leerstijl van de leerling en op deze wijze uitnodigt om te leren. Deze leerlingen kenmerken zich als doeners, die vooral in de praktijk leren. De leeromgeving is dan ook niet alleen de school, maar ook het bedrijf of de instelling. De leerling krijgt onderwijs in de vakken Nederlands, een profielvak, maatschappelijke vorming, rekenen en digitale vaardigheden. Naast het profielvak worden ook vier keuzedelen afgerond. Dit gebeurt zowel bij het profielvak als in de lessen bij het leerwerktraject.
De vakken Engels en wiskunde worden op maat en naar behoefte aangeboden.

Examen

De examens bestaan uit het schoolexamen (se), het centraal examen (ce) en het centraal schriftelijk en praktijk examen (cspe).
Voor de meest recente informatie over de centrale examens kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid
Het cspe is voor elke leerweg en heeft een schooleigen rooster.
De centrale eindexamens voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn digitaal en hebben ook een schooleigen rooster.

Examencommissie

De examencommissie is o.a. verantwoordelijk in de bovenbouw voor:
- Programma Toetsing en Afsluiting
- Examenreglement
- Organisatie inhaalmomenten en herkansingen
- Organisatie centraal examen
- Contacten Inspectie

Examenreglement

In het examenreglement staan alle regels van het school- en eindexamen.
Download hier het examenreglement

PTA's

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vind je alle informatie over de se’s die afgenomen worden. Je vindt hier per vak het aantal se’s, de weging, de leerstof en of een se herkansbaar is. De PTA's zijn te vinden op onze website.

Burgerschap

Het onderwijs op het Actief College is gericht om kennis, waarden, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die leerlingen in staat stellen om als actieve, mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan onze democratische samenleving.

Burgerschapsvorming bestaat uit drie onderdelen (democratie, identiteit en sociale participatie) die bij maatschappijleer onderwezen worden, het is geen specifiek vak of leergebied.

Leerlingen maken kennis met begrippen als geloof, democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, levensbeschouwing, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Maatschappelijke stage is een belangrijke manier om leerlingen een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij en een manier om praktisch vorm te geven aan burgerschapsvorming. Leerlingen doen vrijwilligersactiviteiten bij non-profitorganisaties en ontwikkelen sociale vaardigheden, actief burgerschap, waarden- en normenbesef.

Lessentabellen

Voor alle lessentabellen geldt:

In de maatwerkuren o.a. rots en water, begrijpend lezen, rekenen, talentontwikkeling;, ondersteuning en verdieping verschillende vakken, etc.

Twee maatwerkuren zijn voor alle leerlingen verplicht, zijn voor bepaalde leerlingen verplicht en voor anderen facultatief.

Onderbouw/verlengde brugperiode

VakkenLeerjaar 1Leerjaar 2
Actief@work vijf profielen (twee lesuren per profiel)22

Aardrijkskunde

21

Biologie en verzorging

2

3Beeldende vorming33

Economische digitale vaardigheden
2
2

Engels3
3

Expressieklas2
2

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke opvoeding

33

Muziek

1

1

Natuur- en scheikunde

1

2

Nederlands

3

3

Studieles

1

1

Sportklas

2

2

Wiskunde

4

4

Bovenbouw (kader)

vakkenleerjaar 3leerjaar 4
Biologie3 3
Bouwen, Wonen & Interieur129
Duits3 3
Economie3 3
Engels3 3
Economie & Ondernemen129

Lichamelijke opvoeding

2 2
Maatschappijleer2
Maatschappijkunde2 3

Mobiliteit & Transport

129
Nederlands33
Natuur- en scheikunde3 4
Produceren, Installeren & Energie129
Rekentoets (rekenen)1

Studieles

1 1
Stage 7
Wiskunde3 3
Zorg & Welzijn129

Bovenbouw (basis)

VAKKENleerjaar 3leerjaar 4

Biologie

33
Bouwen, Wonen & Interieur129
Economie3 3
Engels3 3
Economie & Ondernemen129
Lichamelijke opvoeding2 2
Maatschappijleer2
Maatschappijkunde2 3
Mobiliteit & Transport129
Nederlands3 3
Natuur- en scheikunde3 3
Produceren, Installeren & Energie129
Rekentoets (rekenen)1
Studieles1 1

Stage

7
Wiskunde3 3
Zorg & Welzijn129


Bovenbouw Vak Mavo (gemengde en theoretisch leerweg)

VAKKENleerjaar 3leerjaar 4

Biologie

3 4
Bouwen, Wonen & Interieur5 5
Duits3 3
Economie3 4
Engels3 3
Economie & Ondernemen5 5

Lichamelijke opvoeding

2 2
Lichamelijke opvoeding 23
Maatschappijleer2
Maatschappijkunde2 3
Nederlands3 3

Natuur- en scheikunde

3 4

Produceren, Installeren & Energie

55
Praktijkgericht programma Mobiliteit & Transport5 5
Rekentoets (rekenen)1
Studieles1 1
Wiskunde3 4
Zorg & Welzijn5 5

Bovenbouw LWT

vakkenleerjaar 3leerjaar 4

Bouw, Wonen & Interieur

129
Economie & Ondernemen129
Leerwerktraject1212
Mobiliteit & Transport129
Produceren, Installeren & Energie129
Zorg & Welzijn129

Decaan en loopbaanoriëntatiebegeleiding

Kiezen voor de toekomst

De mentor, de vakleerkrachten, de decaan en natuurlijk ook de praktijkdocenten leggen door de hele schoolloopbaan van de leerling verbanden met het beroepenveld. Ook tijdens de studielessen wordt regelmatig aandacht aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) besteed. Ieder jaar komt elke leerling zo weer een stapje dichter bij de meest geschikte vervolgopleiding.

De decaan en de mentor begeleiden leerlingen aan het einde van het tweede schooljaar bij hun profielkeuze door middel van onder meer een beroepskeuzetest.

 • In het tweede leerjaar is er een speciale voorlichtingsavond over de profielkeuze.
 • Tijdens het derde en vierde leerjaar staat de keuze voor een vervolgopleiding centraal.
 • In het vierde leerjaar is er een speciale voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs.

Ouders en verzorgers kunnen uiteraard altijd zelf contact opnemen als er vragen zijn over een studie- of beroepskeuze. Natuurlijk kan ook de leerling bij de decaan binnenlopen als er vragen zijn.

Uiteindelijk zullen onze leerlingen een afgewogen keuze maken. 
Deze komt tot stand door het voeren van gesprekken, het volgen van keuzebegeleidingslessen, door beroepenvoorlichting van mensen uit de praktijk, door het lopen van stages en door deelname aan open dagen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Wij nodigen ouders en verzorgers tijdens de schoolloopbaan van de leerling geregeld uit voor rapportbesprekingen en voorlichtingsavonden om ze uitgebreid te informeren over de keuzemogelijkheden binnen onze school en het vervolgonderwijs.

Leer- en doorstroomroutes

Lestijden

Onze lestijden zijn afgestemd op de aankomst- en vertrektijden van de busdiensten. De bushaltes zijn gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school.
De onderbouw (het eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar) hebben gescheiden pauzes.

Lestijden onderbouw

LesuurStarteindigt
1e uur08.30 uur-09.15 uur
2e uur09.15 uur
-10.00 uur
Pauze
10.00 uur
-10.15 uur
3e uur10.15 uur
-11.00 uur
4e uur11.00 uur
-11.45 uur
5e uur11.45 uur
-12.30 uur
Pauze
12.30 uur
-13.00 uur
6e uur13.00 uur
-13.45 uur
7e uur13.45 uur
-14.30 uur
8e uur14.30 uur
-15.15 uur
9e uur
15.15 uur
-16.00 uur

Lestijden bovenbouw

LesuurStart-Eindigt
1e uur08.30 uur-09.15 uur
2e uur09.15 uur
-10.00 uur
3e uur10.00 uur
-10.45 uur
Pauze
10.45 uur
-11.00 uur
4e uur11.00 uur
-11.45 uur
5e uur11.45 uur
-12.30 uur
6e uur12.30 uur
-13.15 uur
Pauze
13.15 uur
-13.45 uur
7e uur13.45 uur
-14.30 uur
8e uur14.30 uur
-15.15 uur
9e uur
15.15 uur
-16.00 uur

Excursies en werkweken

Op het Actief College worden voor alle leerjaren buiten de lessen om leuke en interessante activiteiten georganiseerd. Ook tijdens deze buitenschoolse activiteiten dragen we zorg voor de leerlingen en gelden dus de schoolregels van het Actief College.

Excursies en werkweken horen bij het schoolleven. Leerlingen en docenten leren elkaar van een andere kant kennen, wat weer bij kan dragen aan een goede sfeer in de klas of groep.

Voor alle leerlingen in alle leerjaren worden excursies georganiseerd door de diverse vaksecties.

De website en de social mediakanalen van het Actief College geven in woord en beeld een goed overzicht van de diversiteit aan deze activiteiten.

Stages en bedrijfsbezoeken

Om te komen tot een goede beroepskeuze is het belangrijk dat leerlingen in de praktijk gaan oefenen met de vaardigheden die zij op school hebben geleerd. Daarom is er op school zowel in de onder- als bovenbouw veel aandacht voor maatschappelijke stage (MaS) en beroepsoriënterende stages. Ook worden er bedrijven bezocht of verzorgen beroepsbeoefenaren een gastles op school.

Maatschappelijke stage (MaS)

Een bijdrage leveren aan de maatschappij: ‘Iets doen voor een ander en daar zelf ook wat van leren’. Leerlingen doen vrijwilligersactiviteiten bij non-profitorganisaties en ontwikkelen zo sociale vaardigheden, actief burgerschap, waarden- en normenbesef.

Aan het eind van de schoolcarrière ontvangen leerlingen die één of meerdere maatschappelijke stages  hebben gelopen een mooi bewijs van enthousiaste deelname aan de maatschappij in de vorm van een certificaat.

MaS-uren worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt.

Beroepsoriënterende stage leerjaar drie en vier

In het derde leerjaar gaan de leerlingen gedurende twee tot vier weken op stage bij één of twee bedrijven. Deze stage is gekoppeld aan het gekozen beroepsprofiel. Veel bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard en daarbuiten zijn bereid om stagiaires te ontvangen en begeleiden.

Doelen van de stage zijn:

 • de leerlingen ervaring laten opdoen in de gekozen arbeidssector;
 • de leerlingen motiveren om hun best te doen op school en een diploma te halen;
 • de overgang van school naar het bedrijfsleven beter laten verlopen.

In het vierde leerjaar gaan de leerlingen van september t/m januari op vrijdag stage lopen bij een bedrijf of instelling. Tijdens deze stage kunnen onderdelen van het eindexamenprogramma worden afgesloten.

Op de stageplaats voeren de leerlingen werkzaamheden uit die verband houden met hun studie op school. Ook verwerkt de leerling de opgedane praktijkervaringen dagelijks in een verslag.

Andere samenwerkingen

Sterk Techniekonderwijs

Dankzij de subsidie STO (Sterk Techniekonderwijs) kun je alweer voor het vierde jaar, als groep 8’er, op het Actief College pre-vmbo lessen volgen. Alle basisscholen in de Hoeksche Waard worden jaarlijks benaderd om leerlingen hiervoor uit te nodigen.

Het pre-vmbo techniek is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 met een vmbo-advies. De leerlingen gaan op ontdekkingstocht door de drie technische profielen: BWI (Bouwen, Wonen & Interieur), PIE (Produceren, Installeren & Energie) en MT (Mobiliteit & Transport) of een van de drie technische profielen plus de profielen Z&W (Zorg & Welzijn) en E&O (Economie & Ondernemen).

De groep-8 leerkracht meldt de kinderen aan op het Actief College in overleg met de kinderen en de ouders of verzorgers.

Er worden zes lessen gegeven op de dinsdag- of woensdagmiddag van 13.45-15.15 uur in de periode 24 oktober t/m 29 november. Elke les duurt anderhalf uur.

We sluiten de lessenreeks af met een feestelijke bijeenkomst. Uiteraard zijn familieleden dan ook van harte welkom!

Samenwerking openbare scholen en (mbo)opleidingen

Op onze website leest u meer over samenwerking tussen een aantal openbare scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland Zuid en samenwerking tussen opleidingen.

Laptops

Op het Actief College wordt veel gebruik gemaakt van laptops. Het bezitten van een laptop is niet verplicht, maar de laptop wordt wel veel gebruikt bij een aantal vakken. Denk daarbij aan beeldende vorming digitaal, economische digitale vaardigheden en voor verschillende digitale toetsen. Het is mogelijk een laptop te kopen of te huren via The Rent Company. Een leerling ontvangt voor het begin van het schooljaar meer informatie hierover. Zit uw zoon of dochter al bij ons op school? Neem dan contact met ons op.

Het staat een leerling ook vrij om een eigen laptop mee te nemen. Bent u van plan zelf een laptop aan te schaffen, houd dan rekening met onderstaande specificaties. Het is niet nodig om een Microsoft Office-pakket aan te schaffen, iedere leerling mag namelijk gebruik maken van het Office 365-pakket via de school.

Minimaalaanbevolen
RAM4 GB8 GB
Geheugen64 GB SSD128 GB SSD (of het gebruik van
online opslag, zoals OneDrive)
ProcessorIntel N200 of vergelijkbaarIntel i5 of vergelijkbaar
Schermdiagonaal11,6''14''
BesturingssysteemIeder besturingssysteem
is geschikt
Microsoft Windows