Financiën

Het Actief College probeert de kosten, ook voor ouders en verzorgers, zo laag mogelijk te houden. 

Bestellen schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken.

Ouders, verzorgers of leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken via de website www.vandijk.nl. Als u aan het begin van de zomervakantie bestelt, bent u verzekerd van tijdige levering. De boeken worden thuis bezorgd.

Van Dijk vraagt aan de ouders of verzorgers een borg van € 75,00 voor het boekenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd.

Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht.

Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er is geen schade geconstateerd dan wordt het borgbedrag meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus niet opnieuw borg in rekening gebracht.

Als na afloop van het schooljaar geen boeken meer worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg door Van Dijk Educatie aan de leerling, ouder(s) of verzorger(s) terugbetaald.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school heeft een ouderraad. Zij zijn betrokken bij diverse evenementen op onze school zoals het kerst- en examengala, jaarlijkse open huis, de diploma-uitreikingen, brugklaslunch, wuppenfeest.

Hoewel het voortgezet onderwijs in ons land voor ouders gratis is, worden de genoemde evenementen niet door de overheid bekostigd.

Ditzelfde geldt voor de educatieve excursies die op onze school plaats vinden. Deze zijn bedoeld om het onderwijs aan onze leerlingen te verrijken. Wij vragen u daarom om een vrijwillige bijdrage van € 77,50 per jaar (klas 1).

De vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds is € 5,00 euro.

Onze leerlingen maken gebruik van een kluisje waar zij hun boeken en andere persoonlijke eigendommen in kunnen opbergen. Voor het gebruik van het leerlingenkluisje wordt een vrijwillige bijdrage van € 7,50 gevraagd.

De vrijwillige ouderbijdrage voor excursies, evenementen en ouderfonds bedragen in totaal € 90,00 per jaar per leerling.

In schooljaar 2020-2021 zijn door de coronacrisis een aantal evenementen en excursies niet doorgegaan. Er is daarom besloten om met uitzondering van de brugklas voor alle overige leerjaren een bijdrage te vragen van in totaal € 75,00 (vrijwillige ouderbijdrage van € 62,50).

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag aan ons te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen.

Aanvullende schoolkosten

Excursies

Gedurende de schoolcarrière van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Deelname aan deze excursies is verplicht. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor in de schoolfondsbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald. Meer- en ééndaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.

Overige kosten

Naast de genoemde kosten voor schoolfonds, ouderfonds, leerlingenkluisje en verplichte leermiddelen moet rekening worden gehouden met kosten voor werkweken, (niet-verplichte) studiereizen, sportkleding (schoolshirt is verplicht), stages en bedrijfsbezoeken, entree voor (school)feesten.

Door de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage behoudt de school het recht, wanneer het percentage betalende ouders te laag is, werkweken, reizen en/of extra excursies af te gelasten.

Volgt een leerling de sportklas in de onderbouw, dan kost deelname kost € 50,00 per schooljaar.

Werkschoenen kunnen aangeschaft worden bij DB WorkWear, Boonsweg 41a, 3274 LH Heinenoord, tel. 0186-769061.

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor betaling in termijnen te kiezen.

Materialen

Gereedschappen

Gereedschap, dat nodig is voor de leerlingen van de afdelingen Bouw, Wonen & Interieur; Mobiliteit & Transport; Produceren, Installeren & Energie, wordt tijdens de lessen uitgereikt en worden in bruikleen gegeven door de school.
Voor de afdeling Bouw, Wonen & Interieur moeten de leerlingen zelf een timmermansduimstok en bouwpotlood aanschaffen.

Sportkleding

Het is verplicht om tijdens de gymlessen een schoolshirt te dragen. In de brugklas en bij tussentijdse instroom van een leerling wordt dit sportshirt eenmalig (gratis) door het Actief College verstrekt. Bij verlies of beschadiging dient het shirt vervangen te worden op eigen kosten (€ 19,00). Het shirt is verkrijgbaar bij de winkel van Economie & Ondernemen.
Indien de leerling het schoolshirt bij de les lichamelijke opvoeding is vergeten, krijgt hij/zij er één te leen. Hieraan zijn kosten (€ 0,50) verbonden voor de reiniging van het shirt.

Schade en verzekeringen

Verzekeringen

De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug. Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Bijzonder bijstand

Bij Werk, Inkomen & Schulden Hoeksche Waard kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs via de Meedoenregeling van de Gemeente Hoeksche Waard.

Tegemoetkoming schoolkosten

Kindgebonden budget

Dit wordt verstrekt door de Belastingsdienst. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen. Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kijk voor uitgebreidere informatie hierover op de website van  de Belastingdienst (toeslagen).