Schoolregels

Algemene gedragsregels

Eigenlijk weten we allemaal best het verschil tussen gewenst en ongewenst gedrag. Toch is het nodig om aan het begin van het schooljaar een aantal zaken goed en duidelijk met elkaar af te spreken. We willen daarmee bereiken, dat

 • iedereen zich op onze school prettig en veilig voelt; 
 • de school en de omgeving daarvan schoon en netjes blijven; 
 • in de lokalen en studieruimtes lesgegeven en gewerkt kan worden.

Dat we ons aan deze regels houden, is in het belang van ons allemaal!

Op het Actief College gaan we als volgt met elkaar om: 

 • We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. 
 • We behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden.
 • Leerlingen volgen de aanwijzingen van medewerkers van de school op. 
 • We blijven van elkaar en elkaars spullen af.

Specifieke afspraken en regels

In de school 

Zonder toestemming is het gebruik van geluidsdragers verboden. Mobiele telefoons mogen in de klas alleen gebruikt worden als de docent hiervoor toestemming heeft gegeven. In de gangen, in de kantine en op het schoolplein mag je je mobieltje wel gebruiken. Er mogen alleen met toestemming beeld- en geluidopnames gemaakt worden. 

Eten, snoepen en drinken is alleen in de kantine en op het schoolplein toegestaan. Kauwgom is op school niet toegestaan. 

Het afval wordt in de prullenbakken of in de daarvoor bestemde mandjes op de tafels in de kantine gegooid. 

Kluisjes, jassen 

Je hebt een eigen kluisje. Hierin bewaar je bijvoorbeeld, boeken, lunchpakket, veiligheidsschoenen en gymkleding. Laat geen tassen en andere persoonlijke eigendommen rondslingeren in het gebouw. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen! Spullen die blijven liggen worden door de conciërges verwijderd. 

Jouw jas hang je aan de kapstok bij het lokaal waar je les hebt. 

Corvee, voorkomen van zwerfvuil 

Leerlingen kunnen voor corveewerkzaamheden in en rond het schoolgebouw worden ingeschakeld, maar zwerfvuil moet door iedereen voorkomen worden. Een schone school maken we samen! Gooi afval daarom altijd in een prullenbak. 

Entree en uitgang 

Je komt het gebouw alleen binnen via de ingang vanaf het schoolplein aan de achterkant van het gebouw. Tevens is dit de enige toegestane uitgang. De ingang aan de kant van de Koninginneweg is voor personeel en gasten. Je komt de school rustig binnen en wacht ‘s morgens in de hal, tot de bel gegaan is. 

Looproutes en toiletbezoek 

Je neemt de kortste route naar het lokaal waar je les hebt. Tijdens leswisselingen en de eerste en laatste vijf minuten van de pauze is er tijd om naar het toilet te gaan. Tijdens de les mag je niet naar het toilet. 

De schoolomgeving 

Je mag het schoolplein alleen verlaten als je geen lessen meer hebt of als je naar de gymzaal moet of als je hiervoor toestemming van de schoolleiding hebt. Je neemt naar de gymzaal altijd de kortste route. 

De in- en uitgang van de school moeten te allen tijde vrij zijn. 

Fietsen- en bromfietsenstalling 

De fietsenstalling bevindt zich op het plein achter de witte lijn. Tijdens pauzes en tussenuren blijf je buiten de fietsenstalling. Zet je fiets of bromfiets zorgvuldig op de bestemde plek en doe voorzichtig met elkaars fiets en bromfiets. Zet hem altijd op slot. Dit helpt beschadiging of diefstal voorkomen! Helaas worden er soms toch eigendommen van leerlingen beschadigd. De school kan voor deze schade niet aansprakelijkheid worden gesteld. 

Als je naar het bijgebouw moet, loop je om de fietsenstalling heen. 

De parkeerplaats voor de auto’s voor de school is geen doorgang voor leerlingen. Tevens worden er geen voertuigen van leerlingen geparkeerd. 

Roken, drinken, drugsgebruik, energiedrank en wapens 

De school is rook- drank- en drugsvrij. Ook tijdens feesten en vieringen wordt geen alcoholische drank geschonken. Het gebruik, onder invloed zijn van en het in bezit hebben van alcohol en drugs in en om de school is niet toegestaan. Het bezit van wapens of materialen die als wapen kunnen worden gebruikt is niet toegestaan. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de politie, jeugdpreventieteams e.d. energiedrank, rookwaar en genotsmiddelen zijn verboden op school en worden in beslag genomen.

Pauzes en tussenuren 

Er is een ochtendpauze van 20 minuten, na het tweede uur (voor de onderbouw) of na het derde lesuur (bovenbouw). Er is een lunchpauze van 20 minuten na het vijfde lesuur (onderbouw) of na het zesde lesuur (bovenbouw). Tijdens de pauze verblijf je in de kantine of op het schoolplein. Het verlaten van het schoolplein, zonder toestemming, is niet toegestaan. Je pauzeert dus niet in de gangen, de garderobe, de trappenhuizen of in de fietsenstalling. Na de eerste bel ga je naar het lokaal waar je les hebt. Iedereen moet binnen vijf minuten in de les zijn, dan gaat de tweede bel. Alleen aan het begin van de dag en na de pauzes gaan er twee bellen. Als je te laat in de les komt, dan meldt de docent dit in Magister. 

Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefening

Het Actief College beschikt over een ontruimingsplan. Jaarlijks vinden onaangekondigd ontruimingsoefeningen plaats. 

Verplichtingen bijwonen lessen

Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster bij te wonen. De aanwezigheid wordt elk lesuur bijgehouden. Leerlingen en ouder(s) of verzorger(s) kunnen wijzigingen in het rooster inzien op Magister. Brugklassers krijgen alleen achtste lesuren toebedeeld als dat rooster technisch noodzakelijk is. Normaliter zijn hun lessen eerder op de dag al afgerond.

Verwijdering uit de les

Een leerling die de voortgang van de les zeer ernstig verstoort, kan uit de les worden verwijderd.

De leerling haalt bij de administratie een formulier en meldt zich vervolgens bij de COO of, bij diens afwezigheid, bij zijn/haar teamleider.

De leerling vult het formulier in en gaat vervolgens aan het werk. Aan het eind van dat lesuur meldt de leerling zich weer bij de docent en zij gaan in gesprek.

Als een leerling vaak uit de les wordt verwijderd, wordt door de mentor contact opgenomen met de ouder(s) of verzorger(s). Ouder(s) en verzorger(s) kunnen via Magister ook de eventuele verwijderingen van het eigen kind inzien.

Convenant veilig in en om de school

De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten hebben afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om de school. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veilig in/om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard’. Deze afspraken hebben tot doel om meer duidelijkheid en samenhang te bereiken in het omgaan met ontoelaatbaar gedrag van leerlingen. Het tijdig signaleren en het snel en adequaat reageren door de partijen die betrokken zijn bij het convenant zal een duidelijk effect hebben en ook preventief werken. Strafbare feiten in en om de school of in relatie met de school worden altijd gemeld aan de politie, al dan niet in de vorm van een aangifte. Aangifte kan zowel door de school als door het slachtoffer worden gedaan. 

Onder strafbare feiten wordt verstaan:

 • psychisch en lichamelijk geweld;
 • diefstal en vernieling;
 • seksuele intimidatie;
 • het bij zich hebben of het gebruiken van wapens, drugs, alcohol, vuurwerk of gestolen goederen.

In geval van (vermoeden van) strafbare handelingen kunnen door en op last van de directie jassen, tassen en kluisjes worden gecontroleerd. Dit kan ook preventief gebeuren.